شرکت رویین پارس زنگان

شهر زنجان به دلیل نزدیکی به معدن انگوران بعنوان یکی از مراکز مهم تولید این فلز در جهان شناخته می شود در همین راستا شرکت رویین پارس زنگان از سال ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۱۰۳۹۹ و به منظور تولید شمش روی با گرید ۹۵/۹۹ تا ۹۹/۹۹ تأسیس وتاکنون در بازار صنایع روی بعنوان یکی از شرکت های فعال حضور داشته است.

از سال ۱۳۹۵ و بمنظور هم افزایی و ارتقای توان تولیدی این شرکت در قالب هلدینگ رویین پارس و آرتا روی ضمن حضوری پر رنگ تر در بازارهای داخلی و صادراتی توان تولیدی مجموعه را به ظرفیت ۲۵۰ تا ۳۵۰ تن در ماه افزایش داده  است .