نام و نام خانوادگی: حنیفه تاره

تاریخ تولد: 1351

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

سمت: رئیس هیئت مدیره

سابقه فعالیت: 15 سال