بازرگانی خارجی: گسترش حوضه بازرگانی شرکت و ارتباط با مصرف کنندگان خارجی یکی از اهداف پیش روی مدیریت شرکت می باشد در این زمینه واحد بازرگانی خارجی با حضور در بازارهای خارجی خصوصا کشورهای همسایه بر آن است تا ضمن معرفی محصولات شرکت نسبت به تعمیق و گسترش تجارت خارجی اقدام نماید.