نام و نام خانوادگی: ایرج قاسملو

تاریخ تولد: 1345

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت: مدیریت بخش بازرگانی

سابقه فعالیت: 30 سال